Årsmötesprotokoll

Här lägger vi ut protokollen för årsmötena.
Det går bra att rekvirera protokoll från styrelsemötena på mail-adressen m_tinker@hotmail.com

Protokoll årsmöte 2015-03-22  Vamlingbo Sockenförening.

Närvarande: Anita Sjöberg, Åsa Cederwall, Anders Mårtensson, Stig Sjöberg, Helen Persson, Sofie Regnander, Lasse Linusson, Monica Storm och Maria Wahlberg

 • 1 Årsmötet öppnade av Anita
 • 2 Anita valdes till mötets ordförande
 • 3 Maria valdes till mötets sekreterare
 • 4 Fastställande av röstlängd: se närvarolistan
 • 5 Val av person, att jämte ordförande, justera årsmötets protokoll: valdes Åsa
 • 6 Kallelsen och dagordningen godkändes; Har gått ut via infoblad på 7-8 ställen, informerades om årsmötet på sockenfesten, info har också funnits på hemsidan och facebooksidan ”Vi i Vamlingbo”.
 • 7 Verksamhetsberättelsens lästes upp av Maria och godkändes.
 • 8 Åsa redogjorde för ekonomin 2014, resultat- och balansräkning. Detta godkändes.
 • 9 Revisorernas berättelse lästes upp och de yrkade ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 10 Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
 • 11 Inkomna motioner: Inga motioner har inkommit.
 • 12 Val av styrelse: Föreslås en stadgeändring vad det gäller styrelsens suppleanter; 4 suppleanter föreslås istället för nuvarande 5.
  Till styrelseledamot valdes Anita Sjöberg (2 år) tillika ordförande för 1 år.
  Berit Svensson avgår och Monica Storms valdes in styrelsen (2 år)
  Maria Wahlberg och Helen Persson har vardera 1 år kvar.
  Peter Nyqvist avgår.
  Styrelsen för 2015: Anita Sjöberg, Maria Wahlberg, Åsa Cederwall, Helen Persson och Monica Storms.
  Suppleanter: Omval Tommy Sjöberg (2 år) Janne Nilsson (2 år) Per-Olof Hansén, Göthe Carlsson går in för Monica Storms (1 år) och en plats vakant (1 år)
  Suppleanter ska kallas till styrelsemötena.

  § 13 Val av revisor: omval av Calle Ahlström och Bert Carlsson. Göran Hälleros suppleant.

 • 14 Val av valberedning: Omval av Anders Mårtensson, Terje Larsson och Stig Sjöberg. Stig och Anders ska under 2015 hitta en ersättare för Stig.
 • 15 Beviljande av teckningsrätt: Ordförande och kassör var för sig
 • 16 Verksamhetsplan 2015:
 1. Sockenfesten. 2. Sockenskyltarna (7 st) ska tas in på hösten och sättas ut på våren och uppdateras. 3. Grumpestädning. 4 Hjärtstartaren kollas. HLR-kurs anordnas. 5. T hand om arkivet för sockenböckerna, sammanställa en projektgrupp för detta. 6. Genomföra sockenvandringar. 7. Anordna en Torssondag i bygdegården. 8. Anordna en sommarpubkväll i bygdegården ev. ihop med Torssonkvällen.
 • 17 Övriga frågor: Åsa redogjorde för den kommande HLR-kursen och om sockengränsvandringarna. Anita tog på sig att närvara vid Gotlands Länsbygderåds årsmöte 2015. Maria föreslog att man kunde göra ett sockenhäfte liknande den som Fardhems socken gjort.
  Anita har å föreningens vägnar köpt presenter och blommor till Berit S och Peter N. som avgår. De avlämnas till respektive hem eftersom ingen av dem var närvarande.
 • 18 Årsmötet avslutas. Vi tackar för kaffe och den goda tårtan som Anita gjort.

Efter mötet informerade och demonstrerade Monica Storms sina hälsoprodukter från Island.

Maria Wahlberg                 Anita Sjöberg                      Åsa Cederwall
Sekr                                     ordförande                         justerare